Sürdürülebilirlik

Yönetim Sistemleri Belgelerimiz

Kalite Yönetim Sistemi

Betek Boya ve Kimya Sanayii Kalite Prensibi, ulusal ve uluslararası standartların ve müşteri beklentilerinin de üzerinde ürünleri müşterilerine sunmaktır. Sürekli gelişme ve iyileştirme şirket kültürümüz olup; Kalite, tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Çalışanlarımızın sahip oldukları iş ahlakını ve yeteneklerini, kendilerine sunmuş olduğumuz eğitimlerle geliştirmek temel ilkelerimizdendir. Çevreyi korumak için teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, çevre dostu ürünlerimizle her zaman çevreye saygılı, çevreyi koruyucu ve çevre güzelliğini sağlayıcı olmayı sürdüreceğiz.

Yürürlükteki mevzuat ve yasal düzenlemelere uymanın yanısıra; faaliyetlerimizi güvenli, ahlaklı, çevreyle dost olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Çevre Yönetim Sistemi

İnşaat boyaları, yalıtım malzemeleri, yapı kimyasalları gibi inşaat sektörüne yön veren Betek’te; yenilikçi, üstün kalitede ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra çevreyi korumayı da işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Bu çerçevede;

- Bugüne kadar Ar-ge yatırımlarımızla ve üretmiş olduğumuz çevre dostu ürünlerimizle her zaman çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevreyi koruyucu olduğumuz gibi bundan sonra da ürün ve hizmetlerimizde çevreci özelliğimizi sürdürmek,

- Çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uymanın yanı sıra sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,

- Çevre amaç ve hedeflerini belirlemek, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek,

- Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları yaşam döngüsü perspektifi ile değerlendirmesini yaparak kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuata uygun olarak atıkları bertaraf etmek,

- Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak,

- Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çevre standartlarımızı yükseltmeye çalışmak,

- Şirket genelinde çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler planlamak ve çevre bilincinin sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir.

Çevreyi korumak ve geliştirmek BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın görevi ve üst yönetimin taahhütüdür.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Boya, yalıtım malzemeleri ve yapı kimyasalları üreten Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.’nin en önemli stratejisi ‘Tam Müşteri Memnuniyeti’ni sağlamak ve sürdürmektir.

Bu çerçevede;

Müşterilerimizden gelen şikâyet ve talepler şeffaf, objektif ve adil bir yaklaşımla, müşterilerimizin tüm bilgileri gizlilik prensibimiz dâhilinde korunarak, en kısa zamanda değerlendirilmekte, çözülmekte ve cevaplanmaktadır.

Çözüm sürecimizi, müşterilerimizin zararlarını telafi edilebilecek şekilde düzenleyerek, müşteri geri bildirimlerini değerlendirme sürecinde ve diğer tüm faaliyetlerimizde ‘müşteri odaklı’ bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Müşterilerimizden aldığımız geri beslemeler ve çalışanlarımıza düzenli olarak verdiğimiz eğitimler ile ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve şikâyetlerin tekrarını önlemeyi hedefliyoruz. Ustalarımıza ve bayilerimize verdiğimiz ürün ve uygulama eğitimleri ile onların gelişimlerine sürekli katkıda bulunuyoruz.

TS ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerini Ele Alma Yönetim Sistemi şartları ile yürürlükteki kanun, mevzuat ve bizi bağlayan diğer tüm şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Müşterilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.

Enerji Yönetim Sistemi

Şirketimiz, dünyamızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğu ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği, karbon salınımının azaltılması ve enerji tüketiminin düşürülmesi için sadece şirket içinde değil tüm Türkiye çapında enerji verimliliği alanında çalışmayı taahhüt eder.

Bu doğrultuda;

•Enerji verimliliği için amaç ve hedefleri belirlemek, üretimde ve hizmette sürekli iyileşmeyi sağlamak, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip tasarruflu makine ve araç kullanımını yaygınlaştırmak,
•Faaliyetlerimize ait enerji boyutlarını belirleyerek, yürürlülükteki ilgili yasal mevzuatlara uymak,
•Sahip olduğumuz uluslarası ilişkiler ve sivil toplum kuruluşu ilişkileri ile yurtdışındaki enerji verimliliği projelerini inceleyip, Türkiye için projeler üretecek ekip ve organizasyonu kurmak,
•Çalıştığımız İnşaat sektörünün ve özellikle mevcut binaların iyileştirilmesi için enerji verimliliği uzmanlığı edinmek, uzmanları yetiştirmek ve enerji verimliliği iyileştirme önerileri geliştirerek sunmak,
•Enerji verimliliği konusunda, “Daha İyi Bir Dünya” kurumsal sorumluluk projesi ile öncelikle çalışanlarımızı, bayilerimizi, sektör profesyonellerini ve daha sonra müşterilerimizi ve tüketicileri bilinçlendirmek,
•Ürünlerimizi enerji verimliliği kapsamında tasarlamak ve üretmek,
•Faaliyetlerimizden kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarını hesaplamak, doğrulamak ve emisyonların azaltılması yönünde aksiyonlar almak,
•Enerji Yönetim Sisteminin dokümante edilmesini, düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini, ilgili taraflara deklare edilmesini, çalışanlarımızın eğitimini, paydaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Şirket çalışanlarının bilgi ve teknoloji sistemlerini iş amaçlı, kabul edilebilir yarar / maliyet oranları içinde, şirket’in saygınlığına uygun, şirket'i hukuki ve ticari olarak zor durumda bırakmayacak biçimde kullanımına katkı sağlamak amacıyla “Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası” hazırlanmıştır.

Şirketimiz bu doğrultuda;
• Şirket bilgi ve teknoloji sistemlerinin kullanımı sırasında güvenlik risklerini en aza indirmek ve yönetmek,
• İş görme ve iletişimde gizliliği sağlamak,
• İş sürekliliğini sağlamak,
• Bilgi Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
• Çalışanların ve iş ortaklarının güvenlik problemlerini engellemek,
• Üçüncü şahıs ve kurumlarla yaşanabilecek etik, ticari ve hukuki problemlere karşı çeşitli güvenlik tedbirleri geliştirmektedir.

Şirket olarak,
• Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliliğinin korunması,
• Yasama ve yürütmenin şartlarının yerine getirilmesi,
• İlgili kontrol prosedürlerinin birimler tarafından uygulanması,
• Çalışanlarımızın ve ilgili taraflarabilgi güvenliği bilinçlendirmesinin yapılması,
• Yetkisiz değişikliklere karşı koruma sayesinde bilginin doğruluğunun sağlanması temel ilkelerimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. olarak faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek riskler için gerekli aksiyonları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, böylelikle ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, çevre halkımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde korumak temel ilkemizdir. Sürdürülebilirlik, çevre ve en değerli varlık insan sağlığı ve korunması yaşam anlayışımızdır.

Bu çerçevede;

  • Ar-ge yatırımlarımızla, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki edecek tehlikeli kimyasallar yerine daha az zararlı kimyasal hammadde temin ederek insan ve çevre dostu ürünler üretmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile diğer gereklilikleri takip etmek ve standartlara uygun çalışma ortamı sağlamak,
  • İSG amaç ve hedeflerini belirlemek, önemli riskler için yönetim programı oluşturmak ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları risk değerlendirmesi yaparak kontrol altına almak ve tekrarını önlemek için gerekli aksiyonları gerçekleştirmek,
  • Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve altyüklenicilerimiz ile işbirliği içinde İSG standartlarımızı yükseltmeye çalışmak,
  • Şirket genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin daha üst seviyeye çıkartılması için eğitimler planlamak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızın, hizmet aldığımız alt işveren çalışanları ile ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak, bunun için gerekli olan İSG işbaşı eğitimlerini ve periyodik eğitimlerini vermek ve Betek iş güvenliği genel kuralları hakkında bilgilendirme yapmak,
  • İSG politikamızın tüm ilgili taraflara ulaşmasını sağlamak,

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın görevidir.